General terms and conditions

1.Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor onze Bed en Breakfast in Overasselt Gelderland zijn van toepassing op alle gasten van B&B Farmhouse de Loksheuvel, Loksheuvelseweg 1, 6611 KD te Overasselt, hierna te noemen ‘B&B’. 
1.2 De B&B is eigendom van en wordt beheerd door Annette van Vollenhoven, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
1.3 Met het aangaan van een overeenkomst voor verblijf worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.4 Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de beheerder en zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen. Indien u buitenlander bent is verplicht uw paspoort.
1.5 Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen. 
1.6 De beheerder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 
1.7 De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen. 
1.8 Gasten van de B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

1.9 In de B&B kunnen géén kinderen worden ondergebracht. Bij inchecken met kind(-eren) wordt dan ook de toegang geweigerd hetgeen de gasten niet ontslaat van hun betalingsverplichting.

2.Tarieven Bed en Breakfast 

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting. 
2.2 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 
2.3 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten. 

3.Reservering en bevestiging Bed en Breakfast  

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan. 
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de B&B een bevestiging per e-mail (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering pas definitief. 
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in de B&B worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht. 

4.Betaling Bed en Breakfast 

4.1 Bij een boeking met een totaalbedrag tot € 250,- dient de betaling direct bij aankomst contant te worden voldaan. 

4.2 Bij een boeking met een totaalbedrag boven de € 250,- dient de betaling van het totaalbedrag uiterlijk 2 weken voor de incheckdatum per bank te worden voldaan, rekeningnummer IBAN NL76INGB0006620745 t.n.v. BB Farmhouse de Loksheuvel, Overasselt. 

4.3 Het is helaas niet mogelijk om te betalen met pin of creditcard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.4 Er worden geen extra kosten gerekend voor schoonmaak, linnengoed en handdoekenservice.                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.5 De tarieven vindt u terug onder “Reserveren”.

5.Annulering Bed en Breakfast 

5.1    Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit: 
5.1.1 Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 7 dagen voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs. 
5.1.2 Bij annulering minder dan 7 dagen voor de aankomstdatum: 100% van de  overeengekomen prijs. 
5.2    Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.3    Ziekte of overlijden 1e graad familie ontslaat de gast niet van zijn betalingsverplichting. Wij adviseren u daarom een annuleringsverzekering af te sluiten.

6.Aansprakelijkheid Bed en Breakfast

6.1 Het risico van welke vorm van schade of letsel aan wie of wat dan ook dient de gast (of eigenaar van het meegebrachte paard) zelf te verzekeren.
6.2 De B&B kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of letsel aan paard(-en) voortvloeiend uit het verblijf in de B&B of gebruik van stal, paddock, wei, bak of stapmolen. 
6.3 De B&B is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast, paard, voertuig en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de B&B. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. 
6.4 Beschadigingen en vermissingen van roerende of onroerende zaken van de beheerder dienen door de gast(-en) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed. 
6.5 De B&B is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. 
6.6 Indien de huurfiets een manco heeft en daardoor niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik dan zal de B&B zo spoedig mogelijk het manco laten repareren of zo spoedig mogelijk een andere huurfiets ter beschikking stellen.
6.7 Bij verlies van sleutels of hekzender van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

6.8 Met betrekking tot het “Wellness-arrangement”geldt:

•Gebruik van het Andullatie massage matras is volledig voor eigen risico is. De B&B is niet aansprakelijk voor eventuele toename of verandering van klachten.
•Indien u een medische aandoening of lichamelijke klachten heeft dan wordt u geadviseerd vooraf contact op te nemen met uw huisarts of specialist om na te vragen of gebruik van het Andullatie massage matras voor u medisch verantwoord is. 

6.9 Met betrekking tot de huur van een fiets al dan niet behorend bij het "Stalen Ros-arrangement"geld:

 • De huur van een fiets kost € 12,50  per dag.
 • Bij het huren van een fiets wordt een waarborgsom gevraagd van € 50,00 per fiets.
 • Bij verlies van de fietssleutel wordt € 12,50 vervangingskosten in rekening gebracht.
 • De waarborgsom wordt alleen terugbetaald als de fiets in dezelfde toestand wordt teruggebracht als waarin hij is gehuurd. Waak dus a.u.b. voor schade en diefstal!
 • Reparatiekosten die hoger zijn dan de waarborgsom dienen door de huurder te worden bijbetaald.
 • Als een huurfiets abnormaal vuil (onder de modder) wordt teruggebracht dan brengen wij u € 5,00 schoonmaakkosten in rekening.

7. Met betrekking tot het verblijf van derden op het terrein cq in de gastenverblijven van Bed & Breakfast Farmhouse de Loksheuvel geldt:

 • Andere personen dan de personen die verblijven als gast in een van de gastenverblijven hebben zonder toestemming van de beheerder geen vrije toegang tot het terrein, de boerderij en/of een van de gastenverblijven.
 • Voor ieder eventueel gewenst bezoek door derden dient tijdig vooraf toestemming te worden gevraagd aan de beheerder welke dagelijks 24 uur bereikbaar is op haar mobiele telefoonnummer: 06-51 80 80 51.
 • Het gebruik van de faciliteiten van wat voor aard dan ook door andere personen dan de personen die verblijven als gast in een van de gastenverblijven is verboden.
 • Het nuttigen van warme of koude maaltijden of het eten/laten bezorgen/meenemen van afhaalmaaltijden (Take Out eten) mag alleen in overleg met de beheerder, dit in verband met de dure exclusieve inrichting van de gastenverblijven en het ontbreken van keukenfaciliteiten.
 • Het is niet toegestaan om de sleutel en hekzender van de Bed & Breakfast af te staan aan derden. Indien dit niet wordt gerespecteerd zal per direct Artikel 1. Algemeen van deze Algemene Voorwaarden zoals hierboven vermeld van kracht worden.

8. Cadeaubonvoorwaarden:

Door gebruik te maken van de cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door  B&B Farmhouse de Loksheuvel.
 • Iedere cadeaubon is op naam en voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Iedere cadeaubon / code wordt slechts éénmaal verstrekt. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats.     
 • De waarde en de vervaldatum vindt u op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen of te vervalsen. Indien hier sprake van is maakt dit de cadeaubon ongeldig en wordt de betreffende gast(-en) de toegang tot de B&B ontzegd.
 • De gast die geboekt heeft wordt hierdoor echter niet van zijn betalingsverplichting ontslagen.   

Dit is meer dan een cadeau, dit is een doosje vol onvergetelijke monten.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast te Overasselt Gelderland.

Annette & Walter van Vollenhoven